แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

     แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

     แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
     แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

 

รายงานการผลการปฎิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     รายงานการผลการปฎิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  ประจำปี 2565
     รายงานการผลการปฎิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  ประจำปี 2564
     รายงานการผลการปฎิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  ประจำปี 2563

 

รายงานการผลการปฎิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน

     รายงานการผลการปฎิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน  ประจำปี 2564
     รายงานการผลการปฎิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน  ประจำปี 2563

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563