งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

                ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562-2565
                หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พ.ศ.2562
                พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
                Enterprise Risk Management (COSO ERM 2017)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี

               คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565

               คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564

               คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2563
                

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี

               แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565

               แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564
               แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 

               รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565

               รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
               รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
              รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2564
              รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2563