บริการเช่าสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                       ********* กรณี ขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คิดอัตรา 200 บาท ต่อเครื่อง (พร้อมอินเตอร์เน็ต) *********