วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

image

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 02 655 1100, 02 655 3700
โทรสาร 02 655 1146

Email: cmbkk.pr@up.ac.th

( อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต ทางออก 5 )

image