image
image
หมวด(1) นโยบายวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หมวด(2) การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
หมวด(3) การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวด(4) การจัดการของเสีย
หมวด(5) สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวด(6) การจัดซื้อและจัดจ้าง