ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

รายละเเอียดหลักสูตร

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

รายละเเอียดหลักสูตร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเเอียดหลักสูตร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายละเเอียดหลักสูตร

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายละเเอียดหลักสูตร

ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเเอียดหลักสูตร

ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

รายละเเอียดหลักสูตร