มาตรการ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2562

 

คู่มือ ITA

คู่มือการประเมินงานและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือการประเมินงานและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการประเมินงานและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือการกรอกในระบบ UP ITA

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา

 

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและกำกับติดตาม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและกำกับติดตาม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส วิทยาลัยการจัดการ

 

แนวปฎิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ช่องทางแจ้งเรื่อง

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564

 

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินงาน ประจำปี 2564

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินงาน ประจำปี 2563

 

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานวิทยาลัยการจัดการ ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานวิทยาลัยการจัดการ ประจำปี 2564