นโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคล

    นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

    นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล   

    หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565

    หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564
    การสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร พ.ศ. 2565
    การสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร พ.ศ. 2564
    คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของชาว มพ.
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2555
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งมหาวิทยาลัยสายบริการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2564

 

แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ

   แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ   พ.ศ. 2563 - 2567
   แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2563 - 2567
   แผนการอบรมและสัมมนาระหว่าง  พ.ศ. 2563 - 2567

 

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    แสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

    แสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563