คู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือให้บริการ

คู่มือปฎิบัติงาน

คู่มือปฎิบัติงานวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือปฎิบัติงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565

คู่มือการให้บริการ

 
  คู่มือการให้บริการ งานบริหารทั่วไป

  - คู่มือการให้บริการใช้งานระบบ Finance Services  
  - คู่มือการให้บริการดำเนินงานโครงการวิจัย/บริการวิชาการ แหล่งทุนภายนอก ฉบับปี 2562
  - คู่มือการให้บริการตรวจสอบใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา
  - คู่มือการให้บริการพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
   คู่มือการให้บริการ งานวิชาการ

   - คู่มือการให้บริการUP18 การยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน
   - คู่มือการให้บริการUP11 การยื่น คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ยศ และอื่นๆ (งานทะเบียน)
   - คู่มือการให้บริการการพิมพ์สำเนาเอกสารประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับแนบเบิกจ่าย) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (งานทะเบียน)
   - คู่มือการให้บริการแก้ไขผลการเรียน กรณีที่นิสิตได้รับอักษร I หรือ P สำหรับอาจารย์

  - คู่มือการให้บริการใช้งานคำร้องขอใบรับรอง (UP02) และ คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (UP 03)
  - คู่มือการให้บริการใช้งานระบบฐานข้อมูล มคอ2
  - คู่มือการให้บริการใช้งานระบบฐานข้อมูล มคอ3
  - คู่มือการให้บริการใช้งานระบบฐานข้อมูล มคอ5
  - คู่มือการให้บริการใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ www.reg.up.ac.th
  - คู่มือการให้บริการยื่นสำเร็จการศึกษา
  - คู่มือการให้บริการรับบริการงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

 คู่มือการให้บริการ งานแผนงาน

  คู่มือการให้บริการขั้นตอนการดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
  - คู่มือการให้บริการขั้นตอนการปฎิบัติงานการขอรับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
- คู่มือการให้บริการดำเนินงานโครงการวิจัย-บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก


คู่มือการให้บริการ งานประสานงานและประชาสัมพันธ์

  คู่มือการให้บริการระบบ UP-DMS สำหรับบุคลากร
  - คู่มือการให้บริการระบบ UP E-Document
  - คู่มือการให้บริการเผยแพร่ข่าวสารมหาวิทยาลัยพะเยา Add News UP
  - คู่มือการให้บริการใช้บริการระบบ ALIST