YOUR PATHWAY TO A GLOBAL CAREER

@UPCM - Bangkok, A world-class educational and

professional training institution.


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายนามคณะทำงานชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกาศ / คำสั่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 7

June 16, 2022


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565

June 16, 2022


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

June 13, 2022


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

June 13, 2022


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

June 13, 2022