YOUR PATHWAY TO A GLOBAL CAREER

@UPCM - Bangkok, A world-class educational and

professional training institution.


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

News and events

ประกาศ / คำสั่ง

September 30, 2020 : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

July 24, 2020 : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 9

June 13, 2020 : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากร ในวันปฏิบัติงานในวันทำการปกติและมาตราการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19

June 05, 2020 : คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1989/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 11

June 05, 2020 : คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1828/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 10

June 05, 2020 : คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4356/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 7

June 05, 2020 : คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 414/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 7