YOUR PATHWAY TO A GLOBAL CAREER

@UPCM - Bangkok, A world-class educational and

professional training institution.


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ประกาศ / คำสั่ง

คำสั่งวิทยาลัยการจัดการ ที่ 0024/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ภายในวิทยาลัยการจัดการ

March 16, 2023


ประกาศวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

March 16, 2023


ประกาศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ฉบับที่ 1/2566เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

March 16, 2023


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2564

March 16, 2023


คำสั่งวิทยาลัยการจัดการ ที่ 0001/2566 เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ

March 15, 2023