YOUR PATHWAY TO A GLOBAL CAREER

@UPCM - Bangkok, A world-class educational and

professional training institution.


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ประกาศ / คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 4789/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

July 30, 2022


ประกาศวิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

July 20, 2022


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 7

June 16, 2022


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565

June 16, 2022


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

June 13, 2022