YOUR PATHWAY TO A GLOBAL CAREER

@UPCM - Bangkok, A world-class educational and

professional training institution.


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายนามคณะทำงานชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกาศ / คำสั่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2

October 27, 2022


ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

September 10, 2022


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5612/2565 เรื่อง มอบหมายให้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรณีคณบดีไม่อาจปฎิบัติหน้าที่ได้

September 07, 2022


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5408/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

August 18, 2022


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 4789/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

July 30, 2022