รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

วิทยาลัยการจัดการ คว้าโล่รางวัลระดับ🏆 Bronze Award 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการ "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร " ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12

27 Jan 2023

อ่าน 40 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

    วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ ที่ได้รับโล่รางวัล Bronze Award โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (โล่ระดับเหรียญทองแดง) จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 จากผลงาน โครงการ "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร" 

    โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปฎิบัติการไปสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรมด้านเชิงบริการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประเมินผล ตรวจสอบและปรับปรุงแผนและนวัตกรรมด้านเชิงบริการของแผนในรูปวงจร

    การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัย พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม นั้น

 

💜💛💜💛💜💛💜

#พะเยาวิจัยครั้งที่12

#1คณะ1ชุมชนนวัตกรรม 

#วิทยาลัยการจัดการ

#มหาวิทยาลัยพะเยา

#UPCM

#CollegeofManagementBangkok

#UniversityofPhayao