รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

📸ประมวลภาพการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

26 Jan 2023

อ่าน 39 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

📸ประมวลภาพการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1

📍ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

 

⏰เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

🔸นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รหัสนิสิต 58160280

✨หัวข้อวิทยานิพนธ์

“รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาความสำเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1”

 

✨คณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล                       

    ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ                        

    กรรมการ(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์           

    กรรมการ(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์       

    กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล          

    กรรมการ(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

6. ดร.ธารินทร์ รสานนท์                                              

    กรรมการ(อาจารย์บัณฑิตศึกษา)

 

⏰เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

🔸นางศิริพร แสนรัตน์ รหัสนิสิต 59160191

✨หัวข้อวิทยานิพนธ์

“รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในกรุงเทพมหานคร”

 

✨คณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล                     

    ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ                        

    กรรมการ(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี                 

    กรรมการ(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์       

    กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล          

    กรรมการ(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

6. ดร.ธารินทร์ รสานนท์                                            

    กรรมการ(อาจารย์บัณฑิตศึกษา)

 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKz...