รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1

25 Jan 2023

อ่าน 33 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
🔴ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
⏰เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

🔸นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รหัสนิสิต 58160280
🔹หัวข้อวิทยานิพนธ์
“รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาความสำเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1”
คลิกที่ลิงค์เพื่อรับฟังการสอบ👇🏻
 
 
ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
🔴ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
⏰เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
🔸นางศิริพร แสนรัตน์ รหัสนิสิต 59160191 🔹หัวข้อวิทยานิพนธ์ “รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในกรุงเทพมหานคร”
คลิกที่ลิงค์เพื่อรับฟังการสอบ👇🏻 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axFGAN6LhtrdqeuODF7_vtRTaSVf_6NqRRfRQ42wauPc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=865c68c4-fbc7-462f-9d5c-2ff683d1ba11&tenantId=d7cbbb08-47a3-4bd7-8347-5018f2744cfb