รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรม และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารเวฟ เพลส ประจำปี 2565

05 Oct 2022

อ่าน 34 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

     วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี เรียนรู้ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารเวฟ เพลส และคู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ ในอาคารสูง ณ ห้อง R805 จากนั้น เวลา 14.00 น. ซ้อมอพยพหนีไฟจาก ชั้น 8 ทางบันไดหนีไฟของอาคารเวฟ เพลส มารวม ณ จุดรวมพลด้านหน้าอาคาร

     ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เช่าภายในอาคารเวฟ เพลส มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในอาคาร

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKz...