รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

📸ประมวลภาพการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แบบ 2.1

02 Oct 2022

อ่าน 42 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

📸ประมวลภาพการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แบบ 2.1

📍ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 
⏰เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รหัสนิสิต 64160311
🔺หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
“ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี ตามรอยกวีนิพนธ์นิราศเมืองเพชรของกวีเอกสุนทรภู่” 

✨กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา                  ประธานสอบ

2. รองศาสตราจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง                        กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชคณา              กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4. ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร                              กรรมการ อาจารย์บัณฑิตศึกษา