รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

📸ประมวลภาพการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก2

02 Oct 2022

อ่าน 34 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

📸ประมวลภาพการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก2

📍ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 
⏰เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

นางสาวปานตะวัน รัตนพันธุ์  63160039
🔺หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
“แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครนายก” 

✨กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชคณา  ประธานสอบวิทยานิพนธ์ (อ.พิเศษบัณฑิตศึกษา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา      กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                
3. ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์                        กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์