รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา และและ สิบเอกแสงสุรีย์ ฐิติรัตนาการ ได้รับรางวัล "AR Best Paper Award 2021"

27 Sep 2022

อ่าน 55 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ 

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ✨

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ

 

และ สิบเอกแสงสุรีย์ ฐิติรัตนาการ ✨

ศิษย์เก่า รุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

 

ได้รับรางวัล "AR Best Paper Award 2021"🏆👍🏻

Approaches for Development of Natural Tourism in Trang Province วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564

 

🔺ในงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการด้านพลังงาน

      และสิ่งแวดล้อม SETA 2022 

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

      ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา     

      กรุงเทพมหานคร

 

💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛

#ขอแสดงความยินดี  

#upcm  #วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา