รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

16 Sep 2022

อ่าน 250 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ 🥳
นิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
✨✨✨✨✨✨✨✨
ได้รับยกย่องให้เป็นนิสิตผู้ที่มีผลงานดีเด่น และได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565
รางวัล "สัตตภัณฑ์" 🏆
💜ด้านวิชาการและทักษะชีวิต
นางสาวฮุสนา เงินเจริญ
ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
💜ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม
นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์
ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛