รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5612/2565 เรื่อง มอบหมายให้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรณีคณบดีไม่อาจปฎิบัติหน้าที่ได้

07 Sep 2022

อ่าน 68 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา