รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5408/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

18 Aug 2022

อ่าน 75 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา