รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ขอเชิญรับฟังการสอบการศึกษาค้นคว้า/การสอบวิทยานิพนธ์ /การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

13 Aug 2022

อ่าน 31 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญรับฟังการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข

นายมนต์ชัย คล้อยแสงอาทิตย์

รหัสนิสิต 63160040

📍ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

⏲️เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

✅หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

พฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวต่างชาติต่อการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร


 

 

 

 

 

 

ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1

นางสาวจิตราภรณ์ เถรวัตร

รหัสนิสิต 60160014

📍ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

⏲️เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

✅หัวข้อวิทยานิพนธ์

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย

 

 


 

 

 

ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 1.1

นางสาวบงกช เดชมิตร

รหัสนิสิต 63160185

📍ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

⏲️เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

✅หัวข้อวิทยานิพนธ์

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย

กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย