รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2564

11 Aug 2022

อ่าน 41 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

       วันที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดย หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม L807 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นประธานหลักสูตรนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
พร้อมทั้งให้การสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต ศิษย์เก่า/ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นคณะกรรมการประเมิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานที่คำนึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

_____________________________

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA