รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบ iThesis"

07 Aug 2022

อ่าน 195 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

    วันที่ 7 สิงหาคม 2565 งานวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
"การใช้ระบบ iThesis" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี
รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หลังจากนั้น ในช่วงเช้า อบรมขั้นตอนการลงโปรแกรม iThesis
และ Microsoft Word Add-In โดย นางสาวกชมน ศรีคำภา กองบริการการศึกษา และการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop)
เรื่อง การใช้งานระบบ iThesis โดย นางรัตติกาล จันตระกูล กองบริการการศึกษา ในช่วงบ่าย อบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop)
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม endnote โดย สิบเอกพงศกร สุกันยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบ iThesis ในการจัดทำสารนิพนธ์
สารนิพนธ์ฉบับร่าง และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 52 คน

 

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

_____________________________

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA