รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร (หมวด 1,6,5)”

07 Aug 2022

อ่าน 150 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.00 -10.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำคณาจารย์ และ บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
"การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร (หมวด 1,6,5)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง R805 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์
ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กรฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1,6,5 และ Screening Report และเพื่อให้คณะ/วิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนสามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx และ Screening Report
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา