รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 4789/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

30 Jul 2022

อ่าน 101 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา