รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

📸ประมวลภาพการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1

19 Jun 2022

อ่าน 38 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

📸ประมวลภาพการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

 

⏰เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

🔸นางสาวพูนทรัพย์ เศษศรี รหัสนิสิต 63160400

✨หัวข้อวิทยานิพนธ์

"แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์จังหวัดยโสธร"

 

⏰เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

🔸นางสาววาสนา ขวัญทองยิ้ม รหัสนิสิต 63160365

✨หัวข้อวิทยานิพนธ์

"แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา"

 

⏰เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

🔸นายอภิไทย แก้วจรัส รหัสนิสิต 63160411

✨หัวข้อวิทยานิพนธ์

"แนวทางการส่งเสริมอาหารท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดเชียงใหม่"

 

✨กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง                    ประธานกรรมการ (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา                กรรมการ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ    กรรมการ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

4. ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร                            กรรมการ(อาจารย์บัณฑิตศึกษา)

 

ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKz...