รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

17 Jun 2022

อ่าน 122 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์
ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี
รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการและ

รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เรื่อง Marketing Mix Factors and A Business Development Model of Street Food Tourism
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Hospitality and Tourism Management


#วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะยา
#UniversityofPhayao
#UPCM #CMBKK
#ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKz