รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565

16 Jun 2022

อ่าน 146 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

✅ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง

แนวปฎิบัติในการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565

 

📂 ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่

www.reg.up.ac.th  หัวข้อ : บริการวิชาการ : ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แบบฟอร์ม

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา