รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ A

08 Apr 2022

อ่าน 128 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ A

                                วันที่ 7 เมษายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการประเมินในระดับ A (90.65%) ซึ่งสูงกว่า ปีที่ผ่านมา B (75.05%)

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Facebook: https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA

🌐Website: http://www.upcm.up.ac.th/