รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1181/2565 เรื่อง มอบหมายให้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรณีคณบดีไม่อาจปฎิบัติหน้าที่ได้

02 Mar 2022

อ่าน 228 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา