รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 747/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

09 Feb 2022

อ่าน 314 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 747/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา