รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2)

11 Nov 2021

อ่าน 286 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแจ้งประกาศวิทยาลัยการจัดการ

เรื่อง  มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊

งานประสานงานและประชาสัมพันธ์