YOUR PATHWAY TO A GLOBAL CAREER

@UPCM - Bangkok, A world-class educational and

professional training institution.


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ประกาศ / คำสั่ง

ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

September 10, 2022


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5612/2565 เรื่อง มอบหมายให้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรณีคณบดีไม่อาจปฎิบัติหน้าที่ได้

September 07, 2022


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5408/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

August 18, 2022


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 4789/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

July 30, 2022


ประกาศวิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

July 20, 2022